: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาวุธ ลภิรัตนากูล (ASST. PROF. DR.ARWUT LAPIRATTANAKUN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     ME0052
ชื่อ - นามสกุล :     อาวุธ  ลภิรัตนากูล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE323
โทรศัพท์ภายใน :     055964230
อีเมล์ :     arwutl@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
...
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 3423 อาวุธ ลภิรัตนากูล และ ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อน้ำในระดับอุตสาหกรรม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2021 จังหวัดนครปฐม   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การทดสอบสมรรถนะของหัวเผาเชื้อเพลิงผสมระหว่างถ่านหินผงกับกะลาปาล์มชนิดห้องเผาไหม้ช่วยขนาด 500 kW สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ อาวุธ ลภิรัตนากูล 1 ส.ค. 2563 ถึง 
30 ธ.ค. 2563
50,000.00 50,000.00 งบภายนอก
บริษัท พรีเมียม เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 8 ส.ค. 2562 ถึง 
3 พ.ค. 2563
999,000.00 199,800.00 งบภายนอก
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
รวม       1,049,000.00 249,800.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank