: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ Mr.Yoseung Kim (MR.YOSEUNG KIM)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     GX0134
ชื่อ - นามสกุล :     Yoseung  Kim
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     CE302
โทรศัพท์ภายใน :     055964086
อีเมล์ :     kingrise@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท Computer Engineering ChungNam National University
2 ปริญญาตรี Electronics Engineering The University of Seoul
3 ปริญญาตรี Computer Engineering HanBat National University
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
...
 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2781 Chakkrit Snae Namahoot, Michael Brückner, Yoseung Kim, and Sopon Pinijkitcharoenkul4 Cost-Effective Waste Collection System based on the Internet of Wasted Things (IoWT) International Conference on Communication, Computing and Electronics Systems (ICCCES 2019)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2019 Coimbatore,India   
2 2818 ภาณุพงศ์ สอนคม จิราพร พุกสุข และ Yoseung Kim การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก http://conference.nu.ac.th/nrc15/20611030Full.pdf  
blank


ไม่มีข้อมูลภาระการสอน

ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank