: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ( ASST. PROF. DR. TAWEEKSAK TAEKRATOK)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01013
ชื่อ - นามสกุล :     ทวีศักดิ์  แตะกระโทก
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมขนส่ง
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Unit for Road Safety
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4067
อีเมล์ :     thaweesakt@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering Oregon State
2 ปริญญาโท M.Sc. Civil Engineering Oregon State
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Access Manageerment Traffic Impact Traffic Aciedents Decision Support System Transportation Planning.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง 2559 - 2559 220,000 
2 เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่ 2559 - 2559 220,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2554 - 2554 1,000,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงทางแยกด้วยเทคนิคการตัดกระแสจราจร 2565 - 2566 3,000,000 
2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวสี่เขียวเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2565 - 2565 6,991,000 
3 การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วบนทางหลวงเป็น 120 กม./ชม. 2564 - 2565 2,800,000 
4 การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล 2563 - 2564 2,560,000 
5 การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบ e-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 2562 - 2562 780,000 
6 *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย [โครงการชุด] 2562 - 2563 30,000,000 
7 โครงการการจัดการความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางถนนในจังหวัดเชียงใหม่ [โครงการชุด] 2560 - 2561 3,267,600 
8 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินบรรยากาศความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับจังหวัด 2560 - 2560 1,999,965 
9 การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดกฏหมาย กรณีเมาแล้วขับ 2559 - 2560 457,500 
10 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของสาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล (ระยะที่ 2) 2557 - 2558 3,300,000 
11 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล 2555 - 2556 3,459,366 
12 โครงการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา 2552 - 2552 400,000 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
13 *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย 2562 - 2563 30,000,000 
14 การสำรวจความคิดเห็นด้านความปลอดภัยและพัฒนาเกณฑ์การประเมินกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลที่ปลอดภัย 2561 - 2562 1,158,400 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Taweesak Taekratok and Supansa Luansak CO2 Emission Estimation from Transportation Usage and Cyclingconsiderating in the Context of Green Campus,Nareesuan University,Thailand. International Journal of Agricultural Sciences Graduate Program Universitas Andalas

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 1 1-9 2018 - / 2018  - / 2018-10-20   
2 วันวิสา ทาระจีน, ทวีศักดิ์ แตะกระโทก โซ่อุปทานของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

8 1 37-44 2013 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2054 Ass.Prof. Tipwimol Taekratok1, Ass. Prof. Dr. Pudtan Phanthunane2 , Ass. Prof. Dr. Thaweesak Taekratok3 Disaster-based budgeting in new public health policy of Thailand 7th International Conference on Building Resilience; Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, ICBR2017, 27 – 29 November 2017, Bangkok, Thailand

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Bangkok   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ภายใต้รูปแบบวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 28 ก.พ. 2565 ถึง 
25 ก.ย. 2565
950,000.00 950,000.00 งบภายนอก
เอนเนอร์ยี ไพร์ม จำกัด
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 20 ส.ค. 2563 ถึง 
15 ก.พ. 2564
6,227,000.00 5,604,300.00 งบภายนอก
สำนักการจราจรและขนส่ง
3 ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 21 ก.ย. 2562 ถึง 
17 พ.ค. 2563
4,780,000.00 4,780,000.00 งบภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 โครงการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 22 ก.ย. 2561 ถึง 
18 ก.พ. 2562
2,716,000.00 2,716,000.00 งบภายนอก
กรมการขนส่งทางบก
เบิกงวด3
5 การพัฒนาระบบรายงานอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของ Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 15 ก.ย. 2561 ถึง 
15 ก.พ. 2562
780,000.00 780,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
6 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท (ที่ปรึกษาร่วม มช.,มทส.,มข.,มน.,จุฬา,มธ.,มบ.,มอ.,มวล.) 30 มี.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2560
9,530,000.00 524,150.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
7 โครงการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางสำหรับกรมทางหลวงชนบท ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 30 มี.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2560
9,530,000.00 9,530,000.00 งบภายนอก
กรมทางหลวงชนบท
8 โครงการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 26 ก.ย. 2559 ถึง 
25 มี.ค. 2560
1,499,779.00 1,499,779.00 งบภายนอก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9 การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4 ก.ค. 2557 ถึง 
31 ธ.ค. 2559
1,041,500.00 1,041,500.00 งบภายนอก
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
- รายงานสรุปการสิ้นสุดโครงการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม พรบ.รถยนต์ 27 ต.ค. 60
10 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 1 มี.ค. 2557 ถึง 
2 มี.ค. 2557
1,000,000.00 1,000,000.00 งบภายนอก
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความเสี่ยงทางถนนของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระดับพื้นที่ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 30 ก.ย. 2556 ถึง 
30 ก.ย. 2557
1,994,445.00 1,994,445.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.
12 โครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2556-2559 ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 29 ส.ค. 2556 ถึง 
29 ส.ค. 2556
1,876,300.00 1,876,300.00 งบภายนอก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13 โครงการติดตามและประเมินและประเมินผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 4 ส.ค. 2556 ถึง 
1 ม.ค. 2557
800,000.00 800,000.00 งบภายนอก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14 งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำในเขตลุ่มน้ำปิงตอนล่าง จ.ตาก และ จ.กำแพงเพชร สรัณกร เหมะวิบูลย์ 1 ก.พ. 2556 ถึง 
30 พ.ย. 2556
4,943,000.00 2,471,500.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
15 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 1 ต.ค. 2554 ถึง 
30 ธ.ค. 2554
1,710,000.00 1,710,000.00 งบภายนอก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16 โครงการการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบเสาหลักที่ 1 ของแผนทศวรรษ ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 23 ก.ย. 2554 ถึง 
31 ก.ค. 2555
1,710,000.00 1,710,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
17 ที่ปรึกษาจัดทำโครงการทำแผนที่นำทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Map) ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 18 ธ.ค. 2553 ถึง 
16 พ.ค. 2554
900,000.00 900,000.00 งบภายนอก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 โครงการ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนความเข้าใจด้านสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของทีมกรมการขนส่งทางบก (มหาวิทยาลัยนเรศวร)" ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 23 ก.ย. 2553 ถึง 
22 ธ.ค. 2554
2,500,000.00 2,500,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)
19 โครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้การสืบสวนสาเหตุอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 1 ก.ย. 2552 ถึง 
24 ก.พ. 2554
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
20 ปรึกษาโครงการการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา ทวีศักดิ์ แตะกระโทก 27 เม.ย. 2552 ถึง 
26 ก.ค. 2552
495,000.00 495,000.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวม       64,983,024.00 52,882,974.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank